Ավանեսյանն ընդդեմ Հայաստանի վճիռ (գանգատ թիվ 12999/15)

Դիմումատուն ՝ Արթուր Ավանեսյանը, ազգությամբ հայ է, ով ծնվել և ապրում է Մասիս քաղաքում:
Գործը վերաբերում է Դիմումատուի ՝ զինվորական ծառայություն անցնելուց հրաժարվելուն, քանի որ, որպես Եհովայի վկա, նրա կրոնական հավատամքն արգելում է ծառայություն բանակում: Արդյունքում վերջինս պատասխանատվության է կանչվել է ծառայությունից խուսափելու համար և դատապարտվել երկու տարի վեց ամսվա ազատազրկման:
Հիմք ընդունելով Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 9 -րդ հոդվածը (մտքի, խղճի և կրոնի ազատություն) նա բողոքարկել է իր ձերբակալման և հետագա կալանքի, քրեական հետապնդման և դատապարտման իրավաչափությունը, այն համատեքստում, որ նա պատրաստակամություն է հայտնել քաղաքացիական այլընտրանքային ծառայություն կատարելու մասին:
Արդյունքում, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն արձանագրել է ՄԻԵԿ 9 -րդ հոդվածի խախտում
Նախատեսելով փոխհատուցում
ոչ նյութական վնաս `9,000 եվրո (եվրո)
ծախսեր և ծախսեր ՝ 1,500 եվրո

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22respondent%22:[%22ARM%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-211259%22]}