Կազմակերպության առաքելությունն է`

Ռազմավարական դատավարությունների միջոցով` աջակցել Հայաստանում իրավունքի գերակայության սկզբունքի հիման վրա գործող իրավական համակարգի ձևավորմանը:

Կազմակերպության խնդիրներն են`

 • Կազմակերպության անդամների և աջակիցների ջանքերն ու ներուժը միավորել և նպատակաուղղել Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանությանը,
 • Ռազմավարական դատավարությունների միջոցով.
  • նպաստել արդարադատության համակարգի կայացմանը Հայաստանի Հանրապետությունում,
  • նպաստել մարդու իրավունքների պաշտպանության նոր մեխանիզմների ստեղծմանը և գործող իրավապաշտպան ինստիտուտների կայացմանը,
  • հետևողականորեն կիրառել Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարանի կողմից ձևավորված նախադեպերը ազգային դատարաններում,
  • զարգացնել և կայացնել փաստաբանական ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում,
  • նպաստել հակամարտությունների խաղաղ կարգավորմանն ու խաղաղության կայացմանը Կովկասյան տարածաշրջանում,
 • Նպաստել փաստաբանի մասնագիտության նկատմամաբ հարգանքի ձևավորմանը,
 • Նպաստել իրավաբանական կրթության որակի բարձրացմանը,
 • Նպաստել իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության հասարակական արդյունավետ միջոցների զարգացմանը,
 • Նպաստել երիտասարդության շրջանում իրավագիտակցության
 • Բարձրացմանն ու իրավապաշտպանական մտածողության տարածմանը,
 • Ոչ ֆորմալ կրթության միջոցով բարձրացնել երիտասարդության իրավագիտակցությունն ու իրավական մշակույթը,
 • Նպաստել մարդու իրավունքների կրթության զարգացմանը,
 • Հիմնել ռազմավարական դատավարությունների կազմակերպման և իրականացման համար անհրաժեշտ գրականությամբ հագեցած գրադարան,
 • Նպաստել անվճար իրավաբանական օգնության մշակույթի տարածմանը,
 • Իրավաբանների ակտիվացման միջոցով իրականացնել շահերի պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումներ,
 • Մասնակցել ազգային և միջազգային իրավապաշտպանական ծրագրերի մշակմանը և իրականացմանը,
 • Կապեր հաստատել տարածաշրջանային և միջազգային իրավապաշտպան կառույցների հետ՝ նպաստելով Հայաստանի իրավապաշտպան կազմակերպությունների անդամագրմանն այդ կառույցներին,
 • Իրավական քաղաքականության վերաբերյալ ՀՀ օրենսդիր և գործադիր մարմիններին ներկայացնել առաջարկություններ,
 • Կազմակերպել անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն,
 • Իրականացնել դատավարության մոնիթորինգ,
 • Պատրաստել և դատարաններ ներկայացնել Amicus Curie:

Ո՞վ ենք մենք

«Ռազմավարական Դատավարությունների Կենտրոն» (ՌԴԿ) Իրավապաշտպան Հասարակական Կազմարպությունը, ոչ առևտրային, ոչ կառավարական, անկախ կազմակերպություն է, որը «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով գրանցված է ՀՀ Արդարադատության Նախարարության պետական ռեգիստրի կենտրոնական մարմնի կողմից: ՌԴԿ-ի կենտրոնական գրասենյակը գտնվում է ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում:

«Ռազմավարական Դատավարությունների Կենտրոն» ԻՀԿ-ն իրավապաշտպան փաստաբանների, իրավաբան մասնագետների և մարդու իրավունքների պաշտպանությունով զբաղվող մարդկանց կամավոր միավորում է, որոնք ընդունում են «ՌԴԿ» ԻՀԿ-ի կողմից որդեգրած արժեքները և պատրաստ են իրենց ներուժն ու ջանքերը կամավոր ներդնելու մարդու իրավունքների պաշտպանության և կազմակերպության որդեգրած արժեքների տարածման միջոցով իրագործել կազմակերպության առաքելությունը:

Խորհուրդ

Խ ԽորհուրդԽորհուրդԽորհուրդ ԽորհուրդԽորհուրդԽորհուրդ որհուրդԽորհուրդԽորհուրդ ԽորհուրդԽորհուրդԽորհուրդ ԽորհուրդԽորհուրդ Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ

Նպատակ և խնդիրներ

Նպատակ և խնդիրներ
Նպատակ և խնդիրներ
Նպատակ և խնդիրներ
Նպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներ
Նպատակ և խնդիրներ
Նպատակ և խնդիրներ
Նպատակ և խնդիրներ
Նպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներ
Նպատակ և խնդիրներ
Նպատակ և խնդիրներ
Նպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներ

Ինչ է ռազմավարական դատավարությունը

Ռազմավարական դատավարությունը միջոց է, որը հնարավորություն է տալիս հատուկ ընտրված գործերը դատարաններում վիճարկելով` զգալիորեն բարեփոխել օրենսդրությունը, պրակտիկան կամ բարձրացնել հանրային իրազեկման մակարդակը: Չնայած այն հանգամանքին, որ ռազմավարական գործի հիմնական նպատակը կոնկրետ անձի բողոքի ներկայացումն է դատական ատյաններում, այնուամենայնիվ, այն նաև միտված է մարդկանց մի ամբողջ խմբի համար արդարադատության իրականացման ապահովմանը, որոնք կարող են հայտնվել նմանատիպ կամ համեմատելի իրավիճակներում: Ավելին, ռազմավարական դատավարությունը իրավական գործիք է, որը թույլ է տալիս մարդու իրավունքների խախտման անհատական գործի վիճարկման միջոցով հասնել սոցիալական, իրավական և քաղաքական փոփոխության: Այլ կերպ ասած, ռազմավարական դատավարության նպատակն է ստեղծել դատական նախադեպ:
Ռազմավարական դատավարության իրականացման նպատակնեն են.
• Ստեղծել առաջադեմ իրավագիտություն, որը կնպաստի մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների ամրապնդմանը
• Նպաստել մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքին չհամապատասխանող ներպետական օրենսդրության բարելավմանը
• Նպաստել օրենքների ճիշտ մեկնաբանմանն ու կիրառմանը
• Նպաստել դատական մարմինների կողմից մարդու իրավունքների խախտումների արձանագրմանը:
Ռազմավարական դատավարության իրականացման արդյունքում հնարավոր է հասնել հետևյալ արդյունքների.
• Զարգացնել քաղաքացիական հասարակությունը և մոբիլիզացնել համայնքները
• Զարգացնել ժողովրդավարական արժեքներ և օրենքի գերակայության սկզբունքը
• Զարգացնել իրավական մշակույթ: