Ո՞վ ենք մենք

«Ռազմավարական Դատավարությունների Կենտրոն» (ՌԴԿ) Իրավապաշտպան Հասարակական Կազմարպությունը, ոչ առևտրային, ոչ կառավարական, անկախ կազմակերպություն է, որը «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով գրանցված է ՀՀ Արդարադատության Նախարարության պետական ռեգիստրի կենտրոնական մարմնի կողմից: ՌԴԿ-ի կենտրոնական գրասենյակը գտնվում է ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում:

«Ռազմավարական Դատավարությունների Կենտրոն» ԻՀԿ-ն իրավապաշտպան փաստաբանների, իրավաբան մասնագետների և մարդու իրավունքների պաշտպանությունով զբաղվող մարդկանց կամավոր միավորում է, որոնք ընդունում են «ՌԴԿ» ԻՀԿ-ի կողմից որդեգրած արժեքները և պատրաստ են իրենց ներուժն ու ջանքերը կամավոր ներդնելու մարդու իրավունքների պաշտպանության և կազմակերպության որդեգրած արժեքների տարածման միջոցով իրագործել կազմակերպության առաքելությունը:

Խորհուրդ

Խ ԽորհուրդԽորհուրդԽորհուրդ ԽորհուրդԽորհուրդԽորհուրդ որհուրդԽորհուրդԽորհուրդ ԽորհուրդԽորհուրդԽորհուրդ ԽորհուրդԽորհուրդ Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ
Խորհուրդ

Նպատակ և խնդիրներ

Նպատակ և խնդիրներ
Նպատակ և խնդիրներ
Նպատակ և խնդիրներ
Նպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներ
Նպատակ և խնդիրներ
Նպատակ և խնդիրներ
Նպատակ և խնդիրներ
Նպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներ
Նպատակ և խնդիրներ
Նպատակ և խնդիրներ
Նպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներՆպատակ և խնդիրներ

Ինչ է ռազմավարական դատավարությունը

Ռազմավարական դատավարությունը միջոց է, որը հնարավորություն է տալիս հատուկ ընտրված գործերը դատարաններում վիճարկելով` զգալիորեն բարեփոխել օրենսդրությունը, պրակտիկան կամ բարձրացնել հանրային իրազեկման մակարդակը: Չնայած այն հանգամանքին, որ ռազմավարական գործի հիմնական նպատակը կոնկրետ անձի բողոքի ներկայացումն է դատական ատյաններում, այնուամենայնիվ, այն նաև միտված է մարդկանց մի ամբողջ խմբի համար արդարադատության իրականացման ապահովմանը, որոնք կարող են հայտնվել նմանատիպ կամ համեմատելի իրավիճակներում: Ավելին, ռազմավարական դատավարությունը իրավական գործիք է, որը թույլ է տալիս մարդու իրավունքների խախտման անհատական գործի վիճարկման միջոցով հասնել սոցիալական, իրավական և քաղաքական փոփոխության: Այլ կերպ ասած, ռազմավարական դատավարության նպատակն է ստեղծել դատական նախադեպ:
Ռազմավարական դատավարության իրականացման նպատակնեն են.
• Ստեղծել առաջադեմ իրավագիտություն, որը կնպաստի մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների ամրապնդմանը
• Նպաստել մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքին չհամապատասխանող ներպետական օրենսդրության բարելավմանը
• Նպաստել օրենքների ճիշտ մեկնաբանմանն ու կիրառմանը
• Նպաստել դատական մարմինների կողմից մարդու իրավունքների խախտումների արձանագրմանը:
Ռազմավարական դատավարության իրականացման արդյունքում հնարավոր է հասնել հետևյալ արդյունքների.
• Զարգացնել քաղաքացիական հասարակությունը և մոբիլիզացնել համայնքները
• Զարգացնել ժողովրդավարական արժեքներ և օրենքի գերակայության սկզբունքը
• Զարգացնել իրավական մշակույթ: