Մեր նպատակը

Կազմակերպության գործունեության առարկան, նպատակներն ու խնդիրներն են. օրենքով սահմանված կարգով.

 •  Կազմակերպության անդամների և աջակիցների ջանքերն ու ներուժը միավորել և նպատակաուղղել Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանությանը,
 • Ռազմավարական դատավարությունների միջոցով նպաստել արդարադատության համակարգի կայացմանը Հայաստանի Հանրապետությունում,
 • Ռազմավարական դատավարությունների միջոցով նպաստել մարդու իրավունքների պաշտպանության նոր մեխանիզմների ստեղծմանը և գործող իրավապաշտպան ինստիտուտների կայացմանը,
 • Ռազմավարական դատավարությունների միջոցով հետևողականորեն կիրառել Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարանի կողմից ձևավորված նախադեպերը ազգային դատարաններում,
 • Ռազմավարական դատավարությունների միջոցով զարգացնել և կայացնել փաստաբանական ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում,
 • Նպաստել փաստաբանի մասնագիտության նկատմամաբ հարգանքի ձևավորմանը,
 • Նպաստել իրավաբականական կրթության որակի բարձրացմանը,
 • Ռազմավարական դատավարությունների միջոցով նպաստել հակամարտությունների խաղաղ կարգավորմանն ու խաղաղության կայացմանը Կովկասյան տարածաշրջանում,
 • Նպաստել իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության հասարակական արդյունավետ միջոցների զարգացմանը,
 • Նպաստել երիտասարդության շրջանում իրավագիտակցության բարձրացմանն ու իրավապաշտպանական մտածողության տարածմանը,
 • Ոչ ֆորմալ կրթության միջոցով բարձրացնել երիտասարդության իրավագիտակցությունն ու իրավական մշակույթը
 • Նպաստել մարդու իրավունքների կրթության զարգացմանը,
 • Իրավաբանական հանդեսների, բրոշյուրների թերթերի, ամսագրերի հրապարակում,
 • Հիմնել ռազմավարական դատավարությունների կազմակերպան և իրականացման համար անհրաժեշտ գրականությամբ հագեցած գրադարան
 • Նպաստել անվճար իրավաբանական օգնության մշակույթի տարածմանը,
 • Իրավաբանների ակտիվացման միջոցով իրականացնել շահերի պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումներ,
 • Մասնկացել ազգային և միջազգային իրավապաշտպանական ծրագրերի մշակմանը և իրականացմանը,
 • Կապեր հաստատել տարածաշրջանային և միջազգային իրավապաշտպան կառույցների հետ՝ նպաստելով Հայաստանի իրավապաշտպան կազմակերպությունների անդամագրմանն այդ կառույցներին,
 • Իրավական քաղաքականության վերաբերյալ ՀՀ օրենսդիր և գործադիր մարմիններին ներկայացնել առաջարկություններ,
 • Կապ պահպանել ՀՀ-ում և նրա սահմանններից դուրս նմանատիպ իրավապաշտպան կազմակերպությունների և միջազգային ցանցերի հետ՝ փորձի փոխանակման և համատեղ ծրագրերի իրականացման նպատակով,
 • Կազմակերպել անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն,
 • Կազմակերպել իրավաբանների միջազգային փոխանակումներ,
 • Կազմակերպել սեմինարներ, դասընթացներ, դասախոսություններ, քննարկումներ մարդու իրավունքների պաշտպանության թեմաներով,
 • Մարդու իրավունքներ թեմայով տեղեկատվական գրականության տպագրում: